تیم خلاقیت رادار

اسب زین شده کسب و کار

هادی راد

مدیر و موسس

هادی عرب

همکار در آژانس

کوثر قاضی مرادی

همکار در آژانس

مهیار بابازاده

همکار در آژانس

مهرنوش میرزائی

همکار در آژانس

عبدالله داداشپور

سمت عبدالله

معرفی اعضاء تیم خلاقیت رادار

www.radarkar.com